Visitation

Visitation. Jean Charlot. 1916. Polychrome wood sculpture.

Polychrome wood sculpture.  Visitation.  Jean Charlot.